REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

www.iseefix.com
§ 1. Postanowienia wstępne


1. Właścicielem strony internetowej www.iSeeFix.com jest firma Maciej Żywicki Inwestycje, NIP: 7221476035, REGON: 383125012, z siedzibą w Łodzi, przy Molla 5, 94-254 Łódź.

2. Partnerem merytorycznym jest Mikołaj Markiewicz Instytut Treningu i Terapii Widzenia, 01-884 Warszawa, ul. Staffa, nr 34/18, NIP: 1181177718, REGON: 011472035

3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
a) Serwis – strona internetowa – www.iSeeFix.com.
b) Użytkownik – odwiedzający stronę internetową www.iSeeFix.com
c) Informacje o usługach – informacje umieszczona na stronie www.iSeeFix.com przez właściciela.
d) Regulamin – REGULAMIN SERWISU www.iSeeFix.com
e) „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
f) Sprzedający – właściciel.
g) Aplikacja – część serwisu www.iSeeFix.com służąca jako komputerowe narzędzie do ćwiczenia 3 aspektów dobrego widzenia
h) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
i) Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę.

4. Celem niniejszego Serwisu jest informowanie o ofercie usług proponowanych przez Właściciela w zakresie sprzedaży specjalistycznych konsultacji i/lub nabycia czasowego dostępu/licencji do specjalistycznej aplikacji.

5. Informacje o ofercie podane w Serwisie, a szczególności jej opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Informacje umieszczone w Serwisie Właściciela zostały sporządzone na podstawie polskiego prawa i mają zastosowanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 2 Zasady korzystania z serwisu


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia Serwisu.

2. Użytkownikowi zabrania się:
a) dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
b) korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, naruszający prawa osób trzecich oraz prawa Właściciela lub uciążliwy dla innych Użytkowników,
c) korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

3. Właściciel porozumiewa się z Użytkownikiem za pomocą formularzy zawartych w serwisie, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez korespondencję pocztową.

4. W wypadku naruszenia przez Użytkownika § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu Właścicielowi przysługuje prawo do podjęcia wszelkich działań zmierzających do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, w tym działań przewidzianych przez regulacje Kodeksu Cywilnego czy wynikających z praw autorskich.


§ 3 Warunki sprzedaży


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu i dokonać wyboru produktów, wypełniając zgodnie z instrukcjami formularz zamówienia.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.

5. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 7 dni roboczych. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru na adres e-mail Klienta danych dostępowych do aplikacji.6. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja była dostępna dla klientów. W przypadku niedostępności całości lub części objętej zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.

7. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
b) płatność on-line lub kartą za pośrednictwem Przelewy 24

9. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.

10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068


§ 4. Ochrona danych osobowych


1. Właściciel jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Należy zapoznać się z tą Polityką.

2. Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w celu ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.


§ 5. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
a) telefonicznie pod numerem: w godzinach 8-16
b) pocztą e-mail pod adresem: info@iseefix.com

4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.


§ 6. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość


1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu dostarczenia danych dostępowych na serwer pocztowy klienta.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres korespondencyjny lub elektroniczny Sprzedającego.

5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający w terminie 21 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

7. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 7. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązanie


1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu aktywowania przez Użytkownika konta w Serwisie.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres korespondencyjny lub elektroniczny Sprzedającego.

5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą, a konto Użytkownika w Serwisie zostaje zdezaktywowane.

6. Sprzedający w terminie 21 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

7. Klient ma prawo w dowolnym terminie rozwiązać umowę świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym Klient wypowiada umowę.

8. W skutek prawnie skutecznego rozwiązania umowy konto Użytkownika w Serwisie zostaje zdezaktywowane z końcem miesiąca, w którym Klient wypowiada umowę.


§ 8. Cookies


1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


§ 9. Własność intelektualna


1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Właściciela i podlega ochronie prawnej.

2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie opisanym niniejszym regulaminem.


§ 10. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
a) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Właściciel ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.


§ 11. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami


1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.


Wersja dokumentu z dnia 03.02.2021 roku.