POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

www.iseefix.comRODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie Tobie informacji o tym, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach oraz w jaki sposób z nich korzystamy, zgodnie z wymogami RODO. Informuje też o prawach, które posiadasz w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.[Administrator danych]


Twoje dane osobowe będą przetwarzane właściciela strony internetowej www.iSeeFix.com firmę Maciej Żywicki Inwestycje, NIP: 7221476035, REGON: 383125012, z siedzibą w Łodzi, przy Molla 5, 94-254 Łódź (dalej: „Administrator” lub „My”)


[Cel przetwarzania danych i podstawy prawne]


Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

- W celach niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy np. wysłania Tobie oferty, a także innych czynności z tym związanych. Dotyczy to umowy sprzedaży Naszych usług oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, np.:
o) rejestracji konta użytkownika, obsługi tego konta,
o) korzystania z funkcjonalności kontakt,
o) przyjmowania zamówień oraz bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o jego statusie,
o) rozpatrywania reklamacji związanych z umowami sprzedaży,
o) rozpatrywania reklamacji związanych z umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

- W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i dotyczących rachunkowości np. wystawienia i archiwizacji faktur VAT (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

- W oparciu o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych oraz w celach wskazanych w takiej zgodzie (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO).

- W celu marketingu bezpośredniego, informowania o Naszej działalności, wydarzeniach, promocjach i rabatach np. w ramach Newsletter’a tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- W celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.iSeeFix.com tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


[Prawnie uzasadnione interesy realizowane w drodze przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1.(f) RODO]


Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest:

- prowadzenie marketingu bezpośredniego, w szczególności dostarczanie Tobie informacji o naszych produktach lub usługach oraz organizowanych wydarzeniach, działalności;

- ochrona praw w przypadku ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

- prowadzenie działań analitycznych, statystycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego witryny internetowej.


[Przesłanki przetwarzania danych]


W przypadku danych dostarczanych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem - dostarczanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia działań.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podanie danych jest wymogiem ustawowym. Nie ma obowiązku dostarczania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. W przypadku zgody – podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, a nieudzielnie takiej zgody nie rodzi negatywnych konsekwencji.


[Wycofanie zgody]


Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora możesz w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego miało miejsce na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach, gdy przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Twojej zgody, zostaniesz poinformowany o skutkach jej nieudzielenia lub wycofania.

W każdej chwili możesz także wycofać zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jesteś użytkownikiem (takich jak komputer, telefon) dla celów marketingu bezpośredniego.

Aby wycofać swoją zgodę możesz w szczególności napisać do Nas maila na adres e-mail: info@iseefix.com.


[Kategorie odbiorców]


Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

- zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług internetowych, hostingowych drukarniom, agencjom marketingowym, dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych, dostawcy usług płatniczych Przelewy 24);

- księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom lub sądom.


[Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich]


Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


[Okresy przechowywania danych]


Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania wyżej wymienionych celów:

- w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań przed jej zawarciem – przez okres realizacji umowy / wykonywania działań oraz przez dłuższy z następujących okresów - do końca okresu przedawnienia roszczeń lub do końca okresu wskazanego przez przepis prawa;

- w przypadku zgody – do czasu jej cofnięcia;

- w przypadku uzasadnionego interesu Administratora – do czasu jego zrealizowania przez Nas jako Administratora Danych,

- w przypadku marketingu bezpośredniego - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy również do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu w tym zakresie.


[Przysługujące Tobie prawa]


W sytuacjach określonych w przepisach prawnych, przysługuje Tobie prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec:
(i) przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych - po otrzymaniu Twojego sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych;
(ii) przetwarzania Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przy czym gdy złożysz nam taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Niezależnie od powyższego, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


[Zakaz profilowania]


Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.


[Informacje kontaktowe]


W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych kontaktuj się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: info@iseefix.com.


[Zmiany Polityki Prywatności]


Wszelkie zmiany wprowadzane przez Nas do Polityki Prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki.

O zmianach Polityki Prywatności zostaniesz powiadomiony w drodze pojawiającego się na stronie okna (pop-up window), a jeżeli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem poprzez przesłanie informacji i linku do zaktualizowanej Polityki na Twój adres e-mail.

Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Prywatności lub jej zmian, powinieneś zaprzestać korzystania z naszej witryny.

Jeżeli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem powinieneś powiadomić Nas po otrzymaniu informacji o zmianach, że ich nie akceptujesz.


Wersja dokumentu z dnia: 03.02.2021 roku.